მთავარი / ხელშეკრულების შაბლონი (ელექტრონული)

ხელშეკრულების შაბლონი (ელექტრონული)

ხელშეკრულება სარეკლამო მომსახურების შესახებ

__-__-____
 
შპს „ვესტბილდ“, შემდგომში „შემსრულებელი“, რომლის სახელით მოქმედებს წინამდებარე ხელშეკრულების 8.1. პუნქტში მითითებული პირი, ერთის მხრივ, და წინამდებარე ხელშეკრულების 8.2. პუნქტში მითითებული პირი, შემდგომში „დამკვეთი“, მეორეს მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:
 
1.  ხელშეკრულების საგანი და მომსახურების ღირებულება
1.1. „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერისთანავე “დამკვეთს” ქირავნობის უფლებით გადასცეს სარეკლამო ადგილი ვებ-გვერდზე www.place.ge, რომელზეც განთავსებული იქნება “დამკვეთის” სარეკლამო ბანერი, შემდეგი მახასიათებლებით და პირობებით:

1.1.1.  ბანერის ადგილი და ზომა: ____________
1.1.2.  ჩვენების გვერდები: ყველა საერთო გვერდი
1.1.3.  ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: ____________
1.1.4.  ბანერის ჩვენების ინტენსივობა: ____________%
1.1.5.  ჩვენების რაოდენობა: შეუზღუდავი
1.1.6.  მომსახურების ღირებულება: ____________ ლარი
1.1.7.  ანგარიშსწორების წესი: ყოველი ერთთვიანი პერიოდის დასაწყისი ან ერთიანი სრული გადახდა

2.  ანგარიშსწორება
2.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის “დამკვეთი” „შემსრულებელს“ გადაუხდის 1.1.6 პუნქტში აღნიშნულ თანხას.
2.2. ხელშეკრულება ფორმდება 1.1.4 პუნქტში აღნიშნული ვადით და ის აქტიურია მხოლოდ დამკვეთის მიერ მომსახურების საფასურის გადახდის შემთხვევაში.
2.3. თანხის გადახდა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, “შემსრულებლის” საბანკო ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების 8.1 პუნქტში.
2.4. თანხის გადახდა ხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 დღის ვადაში, 1.1.7 პუნქტში მოცემული მეთოდით წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის შესაბამისად და მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ ხდება სარეკლამო ბანერის განთავსდება.
2.5. თანხის გადაუხდელობის, არადროული ან არასრული გადახდის შემთხვევაში „შემსრულებელი“ იტოვებს უფლებას მოხსნას დამკვეთის სარეკლამო ბანერი ვებ-გვერდიდან და ისევ განათავსოს თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვის შემდეგ. ამ შემთხვევაში რეკლამის განთავსების ვადა აითვლება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების  შესაბამისად და არა თანხის გადახდიდან.
 
3.  ხელშეკრულების გაფორმების წესი, მისი ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა
3.1. მხარეები თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულება ატარებს ელექტრონულ ფორმას, რომელსაც „შემსრულებელი“ ინტერნეტ გვერდის სახით, ხელშეკრულების სრული მონაცემებით, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უგზავნის „დამკვეთს“.
3.2. ხელშეკრულების გაგზავნისას ელექტრონულ ხელშეკრულებაში შევსებულია 1.1 პუნქტში მოცემული მახასიათებლები და პირობები, „შემსრულებლის“ რეკვიზიტები, ბეჭდის ანაბეჭდი და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერის ანაბეჭდი.
3.3. „დამკვეთი“ „შემსრულებლის“ მიერ გაგზავნილ ინტერნეტ გვერდის ფორმაში - ელექტრონულ ხელშეკრულებაში ავსებს თავის რეკვიზიტებს (დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი, ბანკი, ბანკის კოდი, ანგარიშის ნომერი, ხელმოწერის უფლებამოსილი პირი) და ასევე ელექტრონულად ღილაკზე „ხელის მოწერა“ დაჭერით ხელს აწერს მას.
3.4. 3.2. პუნქტში მოცემული მოქმედების შემდეგ „დამკვეთს“ ელექტრონულ ფოსტაზე ეგზავნება ხელშეკრულების შესაბამისი ინვოისი.
3.5. „დამკვეთის“ მიერ 3.3. პუნქტში აღნიშნული მოქმედება და „დამკვეთის“ მიერ „შემსრულებლის“ 8.1. პუნქტში აღნიშნულ საბანკო ანგარიშზე, ხელშეკრულებაში და ინვოისში მითითებული თანხის ჩარიცხვა ადასტურებს მის თანხმობას წინამდებარე ხელშეკრულებაზე და განაპირობებს მის ძალაში შესვლას.
3.6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედის ძალაში 3.5. პუნქტში აღნიშნული მოქმედების შემდეგ და მოქმედებს მხარეთა მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.
3.7. მხარეები თანხმდეიან, რომ მუხლი 3-ში ჩამოყალიბებული ხელშეკრულების გაფორმების წესი ატარებს იგივე იურიდიულ ძალას, როგორიც მხარეების მიერ ცოცხალი ხელმოწერის შემთხვევაში და არ იწვევს წინამდებარე ხელშეკრულების სრულ ან მისი რომელიმე პუნქტის ბათილობას.
 
4.  მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები
4.1. „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას „დამკვეთს“ მოთხოვნის შემთხვევაში მიაწოდოს ბანერის ჩვენებების მის ხელთ არსებული ინფორმაცია.
4.2. “შემსრულებელი” ვალდებულია სრულად და ჯეროვნად შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
4.3. “შემსრულებელი” უფლებამოსილია მოსთხოვოს „დამკვეთს“ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების სრულად და დროულად შესრულება.
4.4. „დამკვეთი“ ვალდებულია მისთვის გადაცემულ ბანერზე არ განათავსოს იმ კომპანიების რეკლამა, რომლის საქმიანობაც ანალოგიური ან მსგავსია „შემსრულებლის“ საქმიანობის.
4.5. „დამკვეთი“ ვალდებულია სრულად და დროულად შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.
 
5.  ხელშეკრულების შეწყვეტა
5.1. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემთხვევაში.
5.2. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერ დროს.
5.3. ხელშეკრულება შეიძლება იქნეს შეწყვეტილი ერთ-ერთი მხარის მიერ მეორე მხარისადმი 10 დღით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.
 
6.  მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტა
6.1. წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობით.
6.2. მხარეებს შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავის, გაუგებრობის და უთანხმოების გადასაწყვეტად მხარეები პირველ რიგში სრულ ძალისხმევას მიმართავენ დავის ორმხრივი მოლაპარაკებების გზით გადაწყვეტისათვის.
6.3. მოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განსახილველად გადაეცემა სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 
7.  დასკვნითი დებულებები
7.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.
7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართები და დამატებები წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.
7.3. წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულების ბათილობა არ იწვევს მთლიანად ხელშეკრულების ბათილობას.
7.4. ხელშეკრულება ყველა ვალდებულებით ვრცელდება ორივე მხარის უფლებამონაცვლეებზე, წარმომადგენლებზე და რწმუნებულებზე. 
7.5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელიც მხარეებს გადაეცემა ელექტრონული ფორმით.
7.6. წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს ხელშეკრულების საგანთან დაკავშირებით მხარეთა შორის არსებულ სრულ შეთანხმებასა და მორიგებას.
 
8.  მხარეთა საბანკო რეკვიზიტები:
 

8.1. "შემსრულებელი"   8.2. "დამკვეთი"  
       
შპს "ვესტბილდ"
__________________  
საიდენტიფიკაციო კოდი:   404893004 საიდენტიფიკაციო კოდი:   __________________
ბანკი: საქართველოს ბანკი ბანკი: __________________
ბანკის კოდი: BAGAGE22 ბანკის კოდი: __________________
ანგარიშის ნომერი: GE03BG0000000517180700 ანგარიშის ნომერი: __________________
დირექტორი: ირაკლი მასურაშვილი დირექტორი: __________________
        
ხელმოწერა: _______________________ ხელმოწერა: __________________