მთავარი / გამოყენების წესები

გამოყენების წესები

1.    ტერმინები და განმარტებები
1.1. კომპანია - შპს „ვესტბილდ“, რეგისტრირებული 30.03.2011წ., საიდენტიფიკაციო კოდი 404893004, წარმოდგენილი მისი დირექტორის სახით, რომელიც მომხმარებელს მომსახურებას აწვდის უძრავი ქონების ინტერნეტ პორტალის გამოყენების გზით.
1.2. ვებ-გვერდი - ინტერნეტ გვერდი, რომლის ინტერნეტ მისამართია www.place.ge.
1.3. განცხადება - ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, რომლის შინაარსიც მოიცავს უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა-გაქირავებას, პროდუქტისა და მომსახურების მიწოდების ინფორმაციას.
1.4. მომსახურების ღირებულება - მომსახურება შეიძლება იყოს ფასიანი ან უფასო, შეიძლება იყოს დიფერენცირებული განმცხადებლის ტიპის მიხედვით, განცხადების განთავსების ხანგრძლივობის და სტატუსის მიხედვით. ინფორმაცია მომსახურების ღირებულებზე განმცხადებელს მიეწოდება განცხადების განთავსებისას ან კონკრეტული მოქმედების შესრულებისას.
1.5. განმცხადებელი - ფიზიკური და იურიდიული პირი, უძრავი ქონების მესაკუთრე, სააგენტო, აგენტი, ფირმა (რომელიც მომხმარებელს თავაზობს პროდუქტსა და მომსახურებას), რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე და აქვეყნებს განცხადებებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, პროდუქტსა და მომსახურებაზე, ასევე ფირმის საქმიანობასთან დაკავშირებულ რეკლამას.
1.6. სააგენტო - უძრავი ქონების სააგენტო, რომელიც რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე და აქვეყნებს განცხადებებს. რომლის საქმიანობაში შედის უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა-გაქირავება, უძრავი ქონების რეგისტრაცია, გაფორმება, გადაფორმება, შეფასება, საჯარო რეესტრის და ნოტარიუსის მომსახურება.
1.7. აგენტი - უძრავი ქონების აგენტი, რომელიც რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე და აქვეყნებს განცხადებებს. აგენტი შეიძლება მიეკუთვნებოდეს სააგენტოს ან იყოს დამოუკიდებელი.
1.8. ფირმ - იურიდიული რეგისტრაციის ფორმის, ინდივიდუალური საწარმოს ან გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის სტატუსის მქონე საწარმო, რომელიც ახერციელებს პროდუქტის ან მომსახურების მიწოდებას. რომელიც რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე და აქვეყნებს განცხადებებს.
1.9. მომხმარებელი - პირი რომელიც ვებ-გვერდის საშუალებით ღებულობს ინფორმაციას გამოქვეყნებულ განცხადებებზე, სააგენტოებზე, აგენტებზე და ფირმებზე, ასევე ნებისმიერ სარეკლამო ინფორმაციას.
 
2.    მომსახურების მიწოდების წესები და პირობები
 
2.1.  რეგისტრაცია
2.1.1.  ვებ-გვერდზე განცხადების, პროდუქტის ან მომსახურების განთავსებისთვის განმცხადებელმა უნდა გაიაროს შესაბამისი რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე.
2.1.2. განმცხადებლის რეგისტრაციისას გამოიყენება მის გამოყენება/მოხმარებაში არსებული ელექტრონული ფოსტა და მობილური ტელეფონის ნომერი, რომლის შეცვლის შემთხვევაშიც განმცხადებელს რეგისტრაციაში შეაქვს კორექტივები და თავიდან გადის დადასტურების პროცედურას.
2.1.3.  რეგისტრაციის დასრულება ითვალისწინებს ელექტრუნული ფოსტის და მობილური ტელეფონის ნომრის ელექტრონულ დადასტურებას და წინამდებარე „გამოყენების წესებზე“ თანხმობას, რომელიც აღნიშნულია რეგისტრაციის ფორმაში. განმცხადებელი რეგისტრაციის დასრულებით ადასტურებს, რომ მის მიერ მითითებული ინფორმაცია უტყუარია.
2.1.4.  შესაძლებელია კომპანია თვითონ დაუკავშირდეს არარეგისტრირებულ/პოტენციურ განმცხადებელს, სატელეფეონო რეჟიმში ჩამოართვას თანხმობა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციაზე და განცხადების გამოქვეყნებაზე და გამოაყვეყნოს მის მიერ ასევე ტელეფონით ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით მიღებული ინფორმაცია.
 
2.2.  განცხადების განთავსება
2.2.1.  განცხადების განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული განმცხადებლისთვის. მომსახურების უფასო მიწოდების შემთხვევაში უფასოდ, ხოლო მომსახურების ფასიანი მიწოდების შემთხვევაში შესაბამისი ღირებულების გადახდის შემდეგ.
2.2.2.  განთავსებული განცხადებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.
 
2.3.  განცხადების განთავსების ხანგრძლივობა
2.3.1.  განცხადების განთავსების ხანგრძლივობა სტანდარტულია და განისაზღვრება კომპანიის მიერ.
2.3.2.  განცხადების გამოქვეყნების ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს განმცხადებლის სურვილისამებრ და/ან 2.3.3. პუნქტის შესაბამისად.
2.3.3.  განცხადების ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიერ განცხადების განთავსების ვადების შეცვლის შესაბამისად.
 
2.4.  მომსახურების ღირებულება, ღირებულების ცვლილება და ანგარიშწორება
2.4.1.  კომპანია განმცხადებელს უხსნის პირად ანგარიშს ვებ-გვერდზე, რომელიც ამავდროულად არის მისი მობილური ტელეფონის ნომერი.
2.4.2.  ნებისმიერი ფასიანი მომსახურების მისაღებათ განმცხადებელი ჯერ ავსებს პირად ანგარიშს და შემდეგ იხდის კონკრეტული მომსახურების საფასურს.
2.4.3.  განცხადება შესაძლებელია გამოქვეყნდეს „კრედიტში“, რომელიც საშუალებას აძლევს განმცხადებელს ანგარიშზე თანხის არქონისას და ანგარიშის შევსების ხელმიუწვდომლობისას, კომპანიის მიერ განსაზღვრული რამდენიმე დღით განათავსოს განცხადება, ხოლო საფასური გადაიხადოს მოგვიანებით. ამ შემთხვევაში განცხადების ტარიფი შეიძლება განსხვავდებოდეს სტანდარტულისაგან.
2.4.4.  მომსახურების ღირებულება რეგისტრირებულ განმცხადებელს ეცნობება უშუალოდ კონკრეტული მომსახურების გაწევის წინ. თუ იგი არ ეთანხმება მომსახურების ღირებულებას მას აქვს უფლება არ ისარგებლოს მომსახურებით და შესაბამისად იგი არ გაწევს არანაირ დანახარჯებს.
2.4.5.  ვებ-გვერიდს კონკრეტული მომსახურების ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს კომპანიის მიერ. ფასის ცვლილება შეეხება ახალ განთავსებულ ან განახლებულ განცხადებებს.
2.4.6.  კომპანია განმცხადებლის ანგარიშების შესავსებათ იყენებს რამდენიმე ელექტრონული და ფიზიკური გადახდის არხს და განმცხადებელს აძლევს საშუალებას აირჩიოს გადახდის მისთვის სასურველი მეთოდი.
 
2.5.  თანხების დაბრუნება
2.5.1. განმცხადებლის პირადი ანგარიშის შევსება და ხარჯვა ხდება მხოლოდ განმცხადებლის სურვილისამებრ. თანხა შესაძლებელია დაიხარჯოს მხოლოდ ვებ-გვერდის მომსახურებებზე.
2.5.2. განმცხადებელს თანხა დაუბრუნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ვებ-გვერდი შეწყვეტს ფუნქციონირებას და ამ გარემოების დადგომამდე განმცხადებლის ანგარიშზე ბოლო 2 თვის განმავლობაში განხორციელდა მინიმუმ ერთი ტრანზაქცია.
2.5.3. 2.5.2. გარემოებების გარდა განმცხადებელს თანხა არ დაუბრუნდება.
2.5.4. განმცხადებლის მიერ დაშვებული შეცდომის შემთხვევაში გადახდილი თანხა არ აუნაზღაურდება განმცხადებელს, შეცდომის შემთხვევაში მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს.
2.5.5. იმ შემთხვევაში თუ მომსახურება ფასიანია და განმცხადებლის მიერ განცხადება მოხსნილი იქნება ვადის ამოწურვამე განმცხადებელს გადახდილი თანხა უკან არ დაბრუნება.
 
2.6.  ტრანზაქციების კონტროლი და შეტყობინებები
2.6.1. განმცხადებელი ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას ირჩევს ტრანზაქციებზე ინფორმაციის მიწოდების მეთოდს და ასევე ეთანხმება, რომ მას ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილირი ტელეფონის ნომერზე მიუვა ინფორმაცია ვებ-გვერდზე მისი მოქმედებების შესაბამისად. ასევე მომხმარებლისაგან მის მიერ განთავსებული განცხადებით დაინტერესების შემთხვევაში.
2.6.2. 2.1.4. პუნქტში მოყვანილი მოქმედებისას განმცხადებლს დარეგისტრირებული მობილური ტელეფონის ნომერზე გაეგზავნება SMS შეტყობინება მისი მომხმარებლის სახელის და პაროლის შემცველობით. ნებისმიერი შემდგომი მოქმედებისთვის განმცხადებელი უნდა შევიდეს ვებ-გვერდზე და შეცვალოს პაროლი. 
2.6.3.  განმცხადებელს საშუალება აქვს ვებ-გვერდზე აკონტროლოს ყველა, მის მიერ განხორციელებული ტრანზაქცია.
2.6.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ ელექტრონული ფორმით მიღებული ინვოისი არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის მიერ თანხის გადახდას და დამატებით დოკუმენტს კომპანია ხელზე ან სხვა ფორმით არ გაცემს.
2.6.5.  განმცხადებელი ეთანხმება მის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე კომპანიის მიერ გაგზავნილი სარეკლამო ინფორმაციის მიღებას.
 
3.    მხარეთა უფლება მოვალეობები და პასუხისმგებლობა
 
3.1.  კომპანია ვალდებულია
3.1.1.  მიაწოდოს განმცხადებელს ხარისხიანი მომსახურება წინამდებარე „გამოყენების წესების“ შესაბამისად. უზრუნველყოს მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება, იმ ვადებში და მოცულობით, რომელსაც განმცხადებელი ქმნის თავის განცხადებაში.
3.1.2.  დაიცვას რეგისტრირებული განმცხადებლის კონფიდენციალურობა, მისი პირადი ინფორმაციის, ანგარიშზე განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ.
3.1.3. გაუგზავნოს შეტყობინებები ელექტრონული ფოსტის და/ან SMS შეტყობინებების საშუალებით, რომელიც მითითებულია რეგისტრაციის ფორმაში და დადასტურებულია შესაბამისი წესით.
 
3.2.  განმცხადებელი ვალდებულია
3.2.1.  რეგისტრაციისას გამოიყენოს მხოლოდ მის გამოყენება/მოხმარებაში არსებული ელექტრონული ფოსტა და მობილური ტელეფონის ნომერი.
3.2.2.  განათავსოს მხოლოდ კორექტული ინფორმაცია, რომელიც არ არღვევს მორალისა და ეთიკის ნორმებს.
3.2.3.  უძრავი ქონების განცხადებაში არ მიუთითოს ინტერნეტ-ბმული, სურათად არ დაურთოს კომპანიის ლოგოტიპი ან ბრენდის ნიშანი.
 
3.3.  კომპანია უფლებამოსილია
3.3.1.  დაუკავშირდეს არარეგისტრირებულ/პოტენციურ განმცხადებელს, სატელეფეონო რეჟიმში ჩამოართვას თანხმობა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციაზე, განცხადების გამოქვეყნებაზე და გამოაყვეყნოს მის მიერ ასევე ტელეფონით ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით მიღებული ინფორმაცია.
3.3.2.  კომპანია უფლებამოსილია ცალხმრივად წინასწარი შეტყობინენის გაგზავნის გარეშე შეცვალოს ვებ-გვერდზე განთავსებული განცხადების ვადა.
3.3.3.  გაფრთხილების გარეშე შეიტანოს კორექტივები ან მოხსნას განცხადება ვებ-გვერდიდან შემდეგი მიზეზების გამო და ამ შემთხვევაში განმცხადებელს განცხადებისთვის გადახდილი თანხა არ დაუბრუნდება:
-    განმცხადებლის ასეთი განცხადება უკვე არსებობს ვებ-გვერდზე;
-    განთავსებული ინფორმაცია ეწინააღმდეგება წინამდებარე „გამოყენების წესებს“;
-    განცხადების ტექსტი შეიცავს ძალიან ბევრ ორთოგრაფიულ და პუნქტუაციურ შეცდომას;
-    განცხადების სურათები უხარისხოა ან აზრობრივად არ შეესაბამება განცხადების შინაარსს;
-    განცხადება განთავსებულია სხვა რუბრიკაში.
 
3.4.  განმცხადებელი უფლებამოსილია
3.4.1.  მოხსნას მის მიერ გამოქვეყნებული განცხადება ვადაზე ადრე, დაარედაქტიროს და თავიდან ატვირთოს.
3.4.2.  მიიღოს ვებ-გვერდის ფუნქციონალურობით გათვალისწინებული ნებისმიერი მომსახურება.
 

3.5.  მხარეთა პასუხისმგებლობა
3.5.1. კომპანია პასუხს არ აგებს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტესა და ამასთან დაკავშირებით მიყენებულ ზარალზე და მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს.
3.5.2.  ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი ეთანხმება ვებ-გვერდის პრინციპებს და მასთან მუშაობის უფლებებსა და ვალდებულებებს.
3.5.3.  მხარეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 

4.    სხვა პირობები
4.1.     მხარეებს შორის ნებისმიერი დავა გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 

 

შპს „ფლეის.ჯე“

რეგისტრირებული: 30.03.2011წ.
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404893004
ბანკი: პრივატბანკი
ბანკის კოდი: CAVOGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24TP0036080080000753 GEL