-
-м кв.
-

P&D

5-68-670115
Тбилиси, Дидубе-Чугурети, Чугурети, ул. Узнадзе
Разные услуги

bina

qiravdeba 1-oTaxiani myudro keTilmowyobili izolirebuli bina italiur ezoSi, damoukidebeli Senoba , damoukidebeli SesaSVLELIt. SVELI WERTILEBI SigniTa. 16 kv. mwtri. mdebareobs TBC bankis saTao ofisis mopirdapire ezoSi(Zveli unvermagi) uznaZis (kamos) quCaze...dagvikavSirdiT 570 509 257 an 568670115

Цена: 479 лари / штука